3 DAY BODY CLASS

SOPOT, POLAND

Class details

Save the date!

Zapisz datńô!

August 9-11 | 10am to 6pm.

Venue:

Sopot Poland
Morska Street 11a/1

Miejsce:

Sopot, Polska
Ul. Morska 11a/1

Host and co-facilitate: Maja ŇĀawicka

Chat HERE / Czat TUTAJ

 

PAY HERE / ZAPŇĀAńÜ TUTAJ

‚ā¨1,350 EUR

PAY / ZAPŇĀAńÜ

PAY HERE / ZAPŇĀAńÜ TUTAJ

$6,100 PLN

PAY / ZAPŇĀAńÜ

Price /¬†Cena:¬† ‚ā¨1,350 EUR / $6,100 PLN

*The published price applies to residents of countries with a 75% percentage. If you reside in a country with a different percentage, contact us to give you the price that applies to you.

Email¬†[email protected]¬†for¬†assistance.

Payment methods available:

 • EUR cash
 • Paypal
 • Credit or debit card

*THE TOTAL AMOUNT MUST BE COVERED BEFORE THE START OF THE CLASS


*Opublikowana cena dotyczy mieszkaŇĄc√≥w kraj√≥w z procentem 75%. JeŇõli mieszkasz w kraju, w kt√≥rym obowińÖzujńÖ inne stawki procentowe, skontaktuj sińô z nami, aby uzyskańá cenńô, kt√≥ra Cińô dotyczy.

Aby otrzymańá wsparcie, wyŇõlij e-mail na adres [email protected].

 • ¬†Got√≥wka
 • Paypal
 • Karta kredytowa lub debetowa

*CAŇĀKOWITA KWOTA MUSI BYńÜ ZAPŇĀACONA PRZED ROZPOCZńėCIEM KLASY

 

**PREREQUISITES:

 • The Foundation within 12 months¬†

or

 • The Foundation with any facilitator at any time AND
 • an Advanced Class with Gary or Dain, 3 or more days long within 12 months (live or online only)
     

or

 • a Choice for Possibilities class with any facilitator within 12 months

This prerequisite does not include telecalls


**Warunki wstńôpne:

 • Podstawy w cińÖgu 12 miesińôcy

Lub

 • Podstawy z dowolnym facylitatorem w dowolnym czasie ORAZ
  Klasa zaawansowana z Garym lub Dainem, trwajńÖca 3 lub wińôcej dni w cińÖgu 12 miesińôcy (tylko na Ňľywo lub online)


Lub

 • klasa ‚ÄěWyb√≥r dla moŇľliwoŇõci‚ÄĚ w cińÖgu 12 miesińôcy


Ten warunek wstńôpny nie obejmuje teleklas.


Main class-language: English. Translation available for Polish 

GŇā√≥wny jńôzyk: Angielski. Dostńôpne tŇāumaczenie na jńôzyk polski

Format:¬†Live /¬†Format: na Ňľywo


 

Register and pay later /¬†Zarejestruj sińô i zapŇāańá p√≥Ňļniej

What if your body was a compass or guide to the secrets, mysteries and magic of life?

 

The Access 3-Day Body Class is designed to open up a dialogue and create a communion with your body that allows you to enjoy your body instead of fighting against it and abusing it.

 

When you start to change the way you relate to your body, you start to change how you relate to everything in your life.


 

A gdyby Twoje ciaŇāo byŇāo kompasem lub przewodnikiem po tajemnicach, zagadkach i magii Ňľycia?


3-dniowa Klasa na CiaŇāo Access ma na celu nawińÖzanie dialogu i stworzenie komunii ze swoim ciaŇāem, dzińôki czemu moŇľesz cieszyńá sińô swoim ciaŇāem, zamiast z nim walczyńá i go naduŇľywańá.


Kiedy zaczynasz zmieniańá spos√≥b, w jaki odnosisz sińô do swojego ciaŇāa, zmienia sińô spos√≥b, w jaki odnosisz sińô do wszystkiego w swoim Ňľyciu.

You are magic!¬†JesteŇõ magińÖ!

See you in class! / Do zobaczenia na klasie!

With love /¬†Z wyrazami miŇāoŇõci, Manfred

know me